Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Τι είναι
Με τη χρήση του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπορείτε να συμμετέχετε σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από όπου και αν βρίσκεστε χωρίς τη φυσική σας παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τη διαδικασία διαχείρισης και διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν Υπάλληλοι Πλειστηριασμού οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμού.
Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 10.534 αναρτημένοι συνολικά 38 επόμενης εβδομάδας
Ποιοι Είμαστε
Η ACB E-AUCTIONS LTD είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής HE393949, ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και το εγγεγραμμένο γραφείο της ευρίσκεται στην οδό Δημητρίου Καρατάσου 15, Anastasios Building, 4ος Όροφος, Διαμ.401, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Αποκλειστική δραστηριότητα της είναι να ενεργεί ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019.

Ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού η ACB E-AUCTIONS LTD είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, δυνάμει του Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου και του σχετικού Διατάγματος και το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ως το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού, το οποίο συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου και του Διατάγματος.
Πως δουλεύει
Εγγραφή & Σύνδεση Αίτηση Συμμετοχής Διενέργεια πλειστηριασμού Κατακύρωση
Μάθετε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να εγγραφείτε στο σύστημα ως Υποψήφιοι Προσφοροδότες και να συμμετέχετε σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Μάθετε περισσότερα >>