Faq – Συχνές Ερωτήσεις

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Ποια είναι η ACB E-AUCTIONS LTD;
Η ACB E-AUCTIONS LTD είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής HE393949, ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και το εγγεγραμμένο γραφείο της ευρίσκεται στην οδό Δημητρίου Καρατάσου 15, Anastasios Building, 4ος Όροφος, Διαμ. 401, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Με τι ασχολείται/ Ποια είναι η βασική αποστολή της/ Τι κάνει η ACB E-AUCTIONS LTD;

Αποκλειστική δραστηριότητά της είναι να ενεργεί ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα Διατάγματος του 2019 (το «Διάταγμα»).

Ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού η ACB E-AUCTIONS LTD είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, δυνάμει του Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται (ο «Νόμος») και του Διατάγματος και το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ως το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού, το οποίο συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου και του Διατάγματος.

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών ενυπόθηκων ακινήτων;

Η διενέργεια πλειστηριασμού τέτοιων ακινήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων γίνεται δυνάμει του άρθρου 44Ζ του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (o «Νόμος») και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος με το οποίο καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού (το «Σύστημα») αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, είτε ως υποψήφιος προσφοροδότης είτε ως ενυπόθηκος οφειλέτης ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να διαβάσει προσεκτικά το Διάταγμα και τον Νόμο και να λάβει νομική συμβουλή, αν το επιθυμεί, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα δεν του είναι απόλυτα κατανοητό και αντιληπτό.

Τα σημεία της διαδικασίας που παρατίθενται πιο κάτω αφορούν ορισμένα μόνο από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και παρατίθενται απλά για εύκολη αναφορά και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τον Νόμο και το Διάταγμα και δεν αποσκοπούν στην πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου και Διατάγματος ή σε παροχή νομικής συμβουλής γενικότερα.

Ως πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορώ να αγοράσω ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο;

Ναι.

Δεν είμαι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να αποκτήσω ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο;

Σε ότι αφορά την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς πολίτες άλλων κρατών, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και ξένων εταιρειών, καθώς και εταιρειών ελεγχομένων από αλλοδαπούς, όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον σχετικό νόμο (περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αλλοδαποί) Νόμος Κεφάλαιο 109) απαιτείται η χορήγηση άδειας απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξουσία που παραχωρήθηκε στους Έπαρχους. Ισχύουν περιορισμοί.

Από που μπορώ να λάβω νομική συμβουλή;

Σας παραθέτουμε τον ιστότοπο με τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

https://www.cyprusbar.org/CypriotAdvocateMembersPage.aspx

3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
Πρέπει να εγγραφώ στο Σύστημα για να αναζητήσω ακίνητα που πιθανόν να με ενδιαφέρουν;

Όχι. Κάθε ανώνυμος επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερωθεί για τους προγραμματισμένος πλειστηριασμούς χωρίς να έχει εγγραφεί στο Σύστημα ως μέλος (Υποψήφιος Προσφοροδότης).

Τι είδους ακίνητα εκτίθενται προς πλειστηριασμό;

Διατίθενται προς πλειστηριασμό όλων των ειδών τα ακίνητα ως εξής:

 • Κατοικία
 • Διαμέρισμα
 • Άλλος Επαγγελματικός Χώρος
 • Κατάστημα
 • Γραφείο
 • Θέση Στάθμευσης (parking)
 • Αποθήκη
 • Βιομηχανικός-Βιοτεχνικός Χώρος
 • Οικόπεδο
 • Οικόπεδο με κτίριο
 • Χωράφι
 • Χωράφι με κτίριο
 • Ξενοδοχειακή Μονάδα

Πώς ενημερώνομαι για τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου;

Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου (εγγεγραμμένο μέλος ή μη), από την αρχική σελίδα του Συστήματος, δύναται να περιηγηθεί και ν’ αναζητήσει πληροφορίες πλειστηριασμών επιλέγοντας από τα ακόλουθα κριτήρια: Τύπος Ακινήτου, Επαρχία, Δήμος/Ενορία/Κοινότητα.

Υπάρχουν επίσης και φίλτρα αναζήτησης εκάστου πλειστηριασμού, τα οποία, είναι:

 • Η τρέχουσα κατάσταση του πλειστηριασμού (αναρτημένος, ανοιχτός, έτοιμος προς διενέργεια, ματαιωμένος, ολοκληρωμένος, οριστικοποιημένη λίστα συμμετοχών, σε αναστολή)
 • Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού
 • Το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ενυπόθηκου δανειστή
 • Το είδος του ακινήτου το οποίο εκπλειστηριάζεται
 • Η επιφυλασσόμενη τιμή
 • Η ημερομηνία ανάρτησης
 • Ο μοναδικός κωδικός του πλειστηριασμού (αν πρόκειται για μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού, αποτυπώνεται και ο μοναδικός κωδικός του κύριου πλειστηριασμού από τον οποίο προκύπτει).
Εκ μέρους ποιου εκτίθενται προς πλειστηριασμό τα ακίνητα;

Το Σύστημα διενεργεί πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων, εκ μέρους των ενυπόθηκων δανειστών, προς όφελος των οποίων είχε εγγραφεί υποθήκη. Οι ενυπόθηκοι δανειστές μπορούν να είναι πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, λοιπές εταιρείες και ιδιώτες.

Πώς μπορώ να έχω πιο πολλές πληροφορίες για το ακίνητο που με ενδιαφέρει;

Η ACB E-AUCTIONS LTD ως διαχειρίστρια του Συστήματος αναρτά στην παρούσα ιστοσελίδα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που της παραχωρούνται από τον ενυπόθηκο δανειστή εκ μέρους του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός. Σε κάθε ανάρτηση πλειστηριασμού θα αναγράφονται ξεκάθαρα τα στοιχεία του ενυπόθηκου δανειστή σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ
Πρέπει να εγγραφώ για να συμμετέχω σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Ναι. Για να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα πρέπει να εγγραφείτε ως υποψήφιος προσφοροδότης, οπότε μπορείτε να λαμβάνετε μέρος για δικό σας λογαριασμό ή ως εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Πρέπει, δε, και οι εκπροσωπούμενοι να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σύστημα ως υποψήφιοι προσφοροδότες.

Πώς μπορώ να εγγραφώ;

Η εγγραφή στο Σύστημα είναι απλή και η ιστοσελίδα θα σας κατευθύνει βήμα προς βήμα, αναλόγως της νομικής μορφής και της χώρας προέλευσής σας.

Ακολουθείτε τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στη σελίδα του ιστοτόπου www.eauction-cy.com «Εγγραφή» (Αρχική Σελίδα) => Εγγραφή Υποψηφίου Προσφοροδότη, αφού έχετε μελετήσει τους Όρους Χρήσης συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του παρόντος ιστοτόπου. Οι «Όροι Χρήσης» υπάρχουν διαθέσιμοι στον ιστότοπο.

Πώς γίνεται η εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων που διαμένουν στη Κύπρο στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών;

Εάν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Αρχείο Πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στον Έφορο Εταιρειών, αντίστοιχα, ταυτοποιείστε μέσω των διαδικασιών του συστήματος Αριάδνη. Συνεπώς θα πρέπει να έχετε ήδη εγγραφεί στο σύστημα Αριάδνη.

Ακολούθως η διαδικασία έχει ως εξής: Επιλέγετε από την Ιστοσελίδα μας να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ), όπου αφού συνδεθείτε με τους εκεί κωδικούς σας θα επιστρέψετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Σύστημα. Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή σας και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους του Συστήματος.

Στη συνέχεια και με κριτήριο το εάν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οδηγείστε στην αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης στοιχείων εγγραφής. Αφού συμπληρώσετε κατ’ ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους «Όρους Χρήσης» του ιστοτόπου, πραγματοποιείται επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) και του κινητού σας τηλεφώνου και ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

Οι «Όροι Χρήσης» παρατίθενται τόσο στη «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.

Πώς γίνεται η εγγραφή Κυπρίων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό;

Εάν είστε φυσικό πρόσωπα με κυπριακή ταυτότητα και βρίσκεστε στο εξωτερικό μπορείτε να ταυτοποιηθείτε μέσω των διαδικασιών του συστήματος Αριάδνη ή από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού με την ίδια διαδικασία όπως τα πρόσωπα άλλου Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Πώς γίνεται η εγγραφή φυσικών προσώπων άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας;

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας θα πρέπει να ταυτοποιειθείτε από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος την αίτηση εγγραφής και καταχωρείτε στο Σύστημα αρχείο σε μορφή pdf, που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας σε ισχύ, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή σας και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους του Συστήματος. Αφού συμπληρώσετε κατ’ ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους «Όρους Χρήσης» του ιστοτόπου, πραγματοποιείται επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) και του κινητού σας τηλεφώνου και ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

Οι «Όροι Χρήσης» παρατίθενται τόσο στη «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.

Πως γίνεται η εγγραφή νομικών προσώπων άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας;

Εάν είστε νομικό πρόσωπο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας θα πρέπει να ταυτοποιηθείτε από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος την αίτηση εγγραφής και καταχωρείτε στο Σύστημα σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο:

 • Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας
 • Πιστοποιητικό Διοικητικών Συμβούλων και Γραμματέα
 • Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένης Διεύθυνσης
 • Πιστοποιητικό Μετόχων στην περίπτωση ιδιωτικών εταιρειών
 • Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογεγραμμένα από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (στα οποία να φαίνεται η απόφαση για εγγραφή στο Σύστημα και για να λαμβάνει μέρος σε πλειστηριασμούς) όπως και το άτομο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό.
 • οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο κατά την κρίση του Υπάλληλου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα και Apostilled.

Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή σας και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους του Συστήματος. Αφού συμπληρώσετε κατ’ ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους «Όρους Χρήσης» του ιστοτόπου, πραγματοποιείται επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) και του κινητού σας τηλεφώνου και ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

Οι «Όροι Χρήσης» παρατίθενται τόσο στη «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.

Πώς γίνεται η εγγραφή οντοτήτων, οργανισμών, ιδρυμάτων, σωματείων, δήμων, κοινοτήτων;

Οι οντότητες, οργανισμοί, ιδρύματα, σωματεία, δήμοι, κοινότητες θα πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Υποβάλλετε ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος την αίτηση εγγραφής και καταχωρείτε στο Σύστημα σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων όπως αναφέρονται πιο κάτω.

Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή σας και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους του Συστήματος. Αφού συμπληρώσετε κατ’ ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους «Όρους Χρήσης» του ιστοτόπου, πραγματοποιείται επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) και του κινητού σας τηλεφώνου και ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

Οι «Όροι Χρήσης» παρατίθενται τόσο στη «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.

Έγγραφα για Σωματεία:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής σωματείου
 • Βεβαίωση Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βεβαίωση εγγεγραμμένης διεύθυνσης σωματείου.
 • Πρακτικό συνέλευσης διοικητικού συμβουλίου του σωματείου (με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στον πλειστηριασμό και εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο να αντιπροσωπεύσει το σωματείο και/ή να διεξάγει την συναλλαγή).
 • Ταυτότητα/Διαβατήριο του εξουσιοδοτημένου προσώπου για την διεξαγωγή της συναλλαγής.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα.

Έγγραφα για Ιδρύματα:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής ιδρύματος.
 • Πιστοποιητικό Ιδρυτικών Μελών ή Μελών Διοίκησης (τα πλείστα ιδρύματα δεν έχουν διοικητικό συμβούλιο και τα ιδρυτικά μέλη είναι που αναλαμβάνουν την διοίκηση του ιδρύματος – εξαρτάται από το ιδρυτικό καταστατικό εκάστου ιδρύματος).
 • Βεβαίωση εγγεγραμμένης διεύθυνσης ιδρύματος.
 • Πρακτικό συνέλευσης διοικητικού συμβουλίου ή ιδρυτικών μελών (με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στον πλειστηριασμό και εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο να αντιπροσωπεύσει το ίδρυμα και/ή να διεξάγει την συναλλαγή).
 • Ταυτότητα/Διαβατήριο του εξουσιοδοτημένου προσώπου για την διεξαγωγή της συναλλαγής.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα.

Έγγραφα για Δήμους - Κοινότητες:

 • Πρακτικό Συνεδρίας Συμβουλίου Οργανισμού (με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στον πλειστηριασμό καθώς και εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο να αντιπροσωπεύσει τον Οργανισμό και/ή να διεξάγει την συναλλαγή), νοουμένου ότι τέτοια πράξη δεν είναι αντίθετη με τον εκάστοτε σχετικό νόμο ο οποίος ιδρύει και διέπει τον συγκεκριμένο οργανισμό.
 • Ταυτότητα/Διαβατήριο του εξουσιοδοτημένου προσώπου για την διεξαγωγή της συναλλαγής.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα έγγραφα πρέπει να είναι πιστά αντίγραφα.

Έγγραφα για Οργανισμούς:

 • Πρακτικό Συνεδρίας Συμβουλίου Οργανισμού (με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στον πλειστηριασμό καθώς και εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο να αντιπροσωπεύσει τον Οργανισμό και/ή να διεξάγει την συναλλαγή), νοουμένου ότι τέτοια πράξη δεν είναι αντίθετη με τον εκάστοτε σχετικό νόμο ο οποίος ιδρύει και διέπει τον συγκεκριμένο οργανισμό.
 • Ταυτότητα/Διαβατήριο του εξουσιοδοτημένου προσώπου για την διεξαγωγή της συναλλαγής.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού ώστε να βεβαιωθεί ότι τέτοια πράξη δεν είναι αντίθετη με τον εκάστοτε σχετικό νόμο ο οποίος ιδρύει και διέπει τον συγκεκριμένο οργανισμό.
Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ;

Όχι. Η εγγραφή στο Σύστημα δεν φέρει τέλος. Για να πλειοδοτήσετε όμως σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό θα πρέπει να καταβάλετε την εγγύηση συμμετοχής.

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Πώς μπορώ να συνδεθώ στο λογαριασμό μου εφόσον έχω εγγραφεί;

Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε να εισέρχεστε στο Σύστημα www.eauction-cy.com «Είσοδος» (Αρχική Σελίδα από το εικονίδιο με το ανθρωπάκι) => Εισαγωγή email & Κωδικού με τα στοιχεία εισόδου που είναι το e-mail σας και ο κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιουργήσατε εσείς κατά την εγγραφή σας.

Ξέχασα τον κωδικό μου, τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση κατά την οποίαν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης στο Σύστημα, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:

Στη σελίδα εισόδου επιλέγετε «Ξέχασα τον κωδικό μου». Στη σελίδα η οποία ανοίγει, εισάγετε το e-mail σας στο πεδίο «Εισαγωγή e-mail» και έπειτα επιλέγετε «Αποστολή e-mail».

Η αλλαγή κωδικού πρόσβασης είναι ενέργεια η οποία απαιτεί επιπρόσθετο κωδικό ασφαλείας και ως εκ τούτου ανοίγει η σελίδα Αποστολής Επιπρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Ο κωδικός αυτός είναι εξαψήφιος και τον παραλαμβάνετε μέσω SMS ή τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο έχετε δηλώσει. Στη σελίδα αυτή επιλέγετε «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κωδικός επιβεβαίωσης τίθεται σε ισχύ για χρονικό διάστημα 2 λεπτών από τη χρονική στιγμή αποστολής του. Αν παρέλθει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αιτηθείτε νέο κωδικό με την ίδια προφανώς χρονική ισχύ.

Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας η οποία ανοίγει και επιλέγετε «Επιβεβαίωση κωδικού». Τέλος εμφανίζεται μήνυμα για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης βάσει οδηγιών οι οποίες έχουν σταλεί στο e-mail το οποίο έχετε δηλώσει.

Μπορώ να αλλάξω το όνομα χρήστη (username) με το οποίο εισέρχομαι στο σύστημα;

Ναι. Έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας, επιλέγετε «Επεξεργασία προφίλ» από το εικονίδιο με το ανθρωπάκι και στη συνέχεια «Αλλαγή Email».

Πώς μπορώ να παρακολουθώ πλειστηριασμούς που με ενδιαφέρουν;

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος (Υποψήφιος Προσφοροδότης) δύναται να δημιουργήσει λίστα πλειστηριασμών με δικά του κριτήρια, προς παρακολούθηση και πιθανή συμμετοχή του. Νοείται ότι για να συμμετάσχει στον πλειστηριασμό θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία στο 6 πιο κάτω.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής για ένα πλειστηριασμό;

Θα χρειαστεί να έχετε εγγραφεί ήδη ως μέλος (Υποψήφιος Προσφοροδότης) του Συστήματος. Μετά ακολουθείτε την διαδικασία ως εξής:

Εισέρχεστε στον ιστότοπο ως Μέλη (Αρχική Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ => Είσοδος)

Από τη λίστα πλειστηριασμών οι οποίοι εμφανίζονται στην αρχική σελίδα εισαγωγής, επιλέγετε έναν πλειστηριασμό που σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε ώστε με κλικ στο «Περισσότερα» να εμφανιστούν τα αναλυτικά στοιχεία του στη σελίδα «Στοιχεία Πλειστηριασμού». Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η επιλογή «Αίτηση Συμμετοχής».

Επιλέγετε «Αίτηση Συμμετοχής», επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε Όρους Χρήσης και επιλέγετε «Υποβολή Αίτησης».

Με την επιλογή «Αίτηση Συμμετοχής», εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ελέγχου από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Μέχρι πότε πρέπει να υποβάλω την Aίτηση Συμμετοχής μου σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής να καταβληθεί μέχρι και τις 15:00, δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη περίπτωση ενυπόθηκου οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς, υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο Σύστημα όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι και τις 15:00, πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού.

Μέχρι πότε και που πρέπει να υποβάλω τα δικαιολογητικά για συμμέτοχη σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ως ψηφιακά αρχεία κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στο Σύστημα μέχρι και τις 15:00, δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη περίπτωση ενυπόθηκου οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς, υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο Σύστημα όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι και τις 15:00, πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού.

O Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν ευθύνεται για τον αποκλεισμό Μέλους του Συστήματος από ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής του στον εν λόγω πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.

Πότε θα εγκριθεί η αίτησή μου για συμμετοχή στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Με την από μέρους σας υποβολή των απαιτούμενων σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικών, ο Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού διακριβώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση συμμετοχής σας. Εσείς θα λάβετε e-mail από το Σύστημα με το οποίο θα ενημερωθείτε κατά πόσο έχετε ή όχι δικαίωμα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Ο σχετικός κατάλογος αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν ετοιμάζεται και υποβάλλεται στο Σύστημα από τον Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που με εμποδίζουν να συμμετάσχω σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Με βάση το νομικό πλαίσιο, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε εάν εμπίπτετε σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Είστε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του ενυπόθηκου δανειστή που προωθεί τη διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή αντιπρόσωπός του ή σύζυγός του ή γονέας του ή κατιόντας αυτού μέχρι τρίτου βαθμού.
 • Είστε λειτουργός, διευθυντής ή εργαζόμενος του ενυπόθηκου δανειστή που προωθεί τη διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
 • Είστε ο Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για τον εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμό ή λειτουργός, διευθυντής, αντιπρόσωπος ή συγγενής αυτού μέχρι τετάρτου βαθμού.
 • Είστε ο εκτιμητής που ετοίμασε την έκθεση εκτίμησης για το υπό πώληση ακίνητο στον εν λόγω ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή συγγενής αυτού μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας.

Κατά την υποβολή αίτησης Συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα σας ζητηθεί να δηλώστε ότι δεν εμπίπτετε σε μία από αυτές τις περιπτώσεις.

Μπορώ να διορίσω πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να πλειοδοτήσει εκ μέρους μου;

Ναι. Για να διορίστε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο θα πρέπει τόσο εσείς όσο και ο αντιπρόσωπος σας να εγγραφείτε στο Σύστημα ως μέλη.

Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε εσείς ή ο αντιπρόσωπος σας έγκαιρα μέσω του Συστήματος το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο μέχρι και τις 15:00, δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό το ανάλογο με την ιδιότητά σας. (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Μπορώ να ανακαλέσω τον διορισμό του πληρεξούσιου αντιπροσώπου μου και μέχρι πότε;

Ο διορισμός μπορεί να ανακληθεί μέχρι πριν ο Υπάλληλος Πλειστηριασμού υποβάλλει στο Σύστημα το κατάλογο των υποψήφιων προσφοροδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν, γεγονός που εμφανίζεται ως «Οριστικοποιημένη Λίστα Συμμετοχών» στη ιστοσελίδα του συγκεκριμένου πλειστηριασμό.

Μπορώ να πλειοδοτήσω με άλλο πρόσωπο από κοινού;

Ναι. Θα πρέπει όλα τα πρόσωπα να έχουν εγγραφεί ως μέλη του Συστήματος. Θα δηλώσετε στο Σύστημα το ποσοστό εκάστου και τον αντιπρόσωπο συμμετοχής που θα συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και θα καταχωρήσετε το σχετικό πληρεξούσιο ή/και συμφωνητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ποιο το ποσό της εγγύησης συμμετοχής;

Η εγγύηση συμμετοχής για το κάθε ακίνητο αναγράφεται ξεκάθαρα στην ανάρτηση εκάστου πλειστηριασμού.

Πότε την καταθέτω;

Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της εγγύηση συμμετοχής όχι νωρίτερα από επτά (7) εργάσιμες μέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το αργότερο μέχρι και ώρα 15:00, δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Που και πώς την καταθέτω;

Η καταβολή μπορεί να γίνει με ένα από τους πιο κάτω τρόπους, ως θα αποφασίζει από καιρού εις καιρό ο Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού:

α) μέσω εμβάσματος στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού (ACB E-AUCTIONS LTD) στην Ελληνική Τράπεζα και ο οποίος θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.

β) μέσω τραπεζικής επιταγής (bankers draft) στο όνομα του Ενυπόθηκου Δανειστή εκ μέρους του οποίου πραγματοποιείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, η οποία παραδίδεται στον Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, μετά από συνεννόηση με τον Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.

γ) μέσω δέσμευσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας πιστωτικού ιδρύματος, ιδρύματος πληρωμών ή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία, η εγγύηση καταβληθεί μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, το ποσό λαμβάνεται από την κάρτα του υποψήφιου προσφοροδότη μόνο στη περίπτωση που είναι ο Ψηλότερος Προσφοροδότης.

Σημαντική Σημείωση: το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να προέλθει από δικό σας λογαριασμό και όχι λογαριασμό τρίτου προσώπου. Σε περίπτωση δέσμευσης του ποσού της εγγύησης σε κάρτα, ο λογαριασμός της κάρτας πρέπει να ανήκει σε εσάς τον Υποψήφιο Προσφοροδότη και όχι σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης θα πρέπει να φροντίσετε ώστε το πλήρες ποσό της εγγύησης συμμετοχής να παραληφθεί στο λογαριασμό μας, καλύπτοντας επιπλέον του ποσού της εγγύησης και τα έξοδα μεταφοράς προς τον λογαριασμό μας.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αντίγραφο της απόδειξης καταβολής της εγγύησης επισυνάπτεται ως ψηφιακό έγγραφο στην Αίτηση Συμμετοχής μέσω του Συστήματος.

Ο Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού θα γνωστοποιεί από καιρού εις καιρό στην Ιστοσελίδα του Συστήματος ποιος ή ποιοι από τους πιο πάνω τρεις τρόπους είναι διαθέσιμοι.

Τι γίνεται με την εγγύησή μου, αν δεν μου κατακυρωθεί το ακίνητο ή αν ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν διεξαχθεί ή ματαιωθεί;

Η εγγύηση επιστρέφεται άμεσα. Αν έχετε καταβάλει την εγγύηση μέσω τραπεζικής επιταγής, μπορείτε να την παραλάβετε από το γραφείο της ACB E-AUCTIONS LTD, στη διεύθυνση Δημητρίου Καρατάσου 15, Γραφείο 401, 2024 Στρόβολος οποιαδήποτε ώρα μεταξύ 7:30 – 14:30 (Δευ. – Παρ.), μετά από συνεννόηση με τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Αν έχετε καταβάλει την εγγύηση με έμβασμα στον ειδικό λογαριασμό του Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η εγγύηση μείον οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς θα σας επιστραφεί άμεσα με έμβασμα στον λογαριασμό από τον οποίο έχει προέλθει. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστούν 2-5 εργάσιμες ημέρες μέχρι το ποσό να πιστωθεί στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση δε που η πίστωση στον εν λόγω λογαριασμό σας δεν είναι εφικτή, η εγγύηση θα εμβασθεί σε άλλο λογαριασμό σας μετά από γραπτές οδηγίες σας.

Αν έχετε υποβάλει την εγγύηση μέσω κάρτας, το ποσό που κρατήθηκε αποδεσμεύεται άμεσα.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγγύησή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού της ACB E-AUCTIONS LTD στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22-664293.

8. ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ
Είμαι ο ενυπόθηκος οφειλέτης, μπορώ να παρακολουθήσω τον πλειστηριασμό του ακινήτου μου;

Ναι. Θα πρέπει να εγγραφείτε στο Σύστημα ως μέλος ώστε να έχετε πρόσβαση ως παρατηρητής της διαδικασίας πλειστηριασμού του ακινήτου σας. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής προσφορών από τους συμμετέχοντες Υποψήφιους Προσφοροδότες, μόνο για το δικό σας ακίνητο.

Τι είναι ο ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς;

Όταν εκπλειστηριάζεται η κύρια κατοικία του ενυπόθηκου οφειλέτη και υπό τον όρο ότι αυτός δεν λαμβάνει κρατική χορηγία, ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του, τότε ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει προνομιακό καθεστώς έναντι του τελευταίου προσφοροδότη, ο οποίος έχει υποβάλει την ψηλότερη προσφορά («Ψηλότερος Προσφοροδότης») και μπορεί να αγοράσει το ακίνητο στην ψηλότερη προσφορά.

Σημειώνεται δε, ότι ο «ενυπόθηκος οφειλέτης» με προνομιακό καθεστώς περιλαμβάνει και τους συγγενείς αυτού μέχρι α´ βαθμού (δηλαδή τα παιδιά, γονείς και σύζυγο αυτού) νοουμένου ότι ο ίδιος ο ενυπόθηκος οφειλέτης δεν παρίσταται στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή παρίσταται αλλά αδυνατεί να καταβάλει το τίμημα, καθώς και τους νόμιμους κληρονόμους αυτού οι οποίοι έχουν νόμιμο συμφέρον επί του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου.

Τι είναι κύρια κατοικία για σκοπούς άσκησης του προνομιακού δικαιώματος;

Με βάση τον Νόμο «κύρια κατοικία» ορίζεται η κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδιοκτήτη της ή/και των μελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών κατ’ έτος, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Ποια τα μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας

Με βάση τον Νόμο «μέλος της οικογένειας του ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας» σημαίνει τον/τη σύζυγο του, τους απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ή είναι συντηρούμενοι από τον ιδιοκτήτη, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του ή/και τους συντηρούμενους απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνους του/της συζύγου του ιδιοκτήτη.

Πώς λαμβάνω μέρος στον πλειστηριασμό του ακινήτου μου ως ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς;

Θα πρέπει να εγγραφείτε στο Σύστημα ως μέλος. Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στον πλειστηριασμό, σας θα ζητηθεί να δηλώσετε κατά πόσον είστε ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς ή όχι και θα υποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την συμμετοχή μου σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ως ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς;

Θα πρέπει να υποβάλετε μέσω του Συστήματος σε μορφή pdf, τα ακόλουθα:

α) Αν είστε ενυπόθηκος οφειλέτης:

β) Αν είστε τέκνο του ενυπόθηκου οφειλέτη:

γ) Αν είστε σύζυγος του ενυπόθηκου οφειλέτη:

δ) Αν είστε γονέας του ενυπόθηκου οφειλέτη:

ε) Αν είστε νόμιμος κληρονόμος σε περίπτωση αποθανόντος ενυπόθηκου οφειλέτη:

Επιπρόσθετα των πιο πάνω θα πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο κατά την κρίση του Υπάλληλου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω τα πιο πάνω δικαιολογητικά ως ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς;

Στη περίπτωση ενυπόθηκου οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς, υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο Σύστημα όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι και τις 15:00, πέντε (5) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού.

Είμαι ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς και θέλω να συμμετάσχω. Πότε μπορώ να ξεκινήσω την υποβολή προσφορών και πότε τελειώνει ο χρόνος;

Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πλειοδοσίας η οποία διεξάγεται μεταξύ όλων των προσφοροδοτών εκτός αυτών με προνομιακό καθεστώς και το πρόσωπο που υπέβαλε την ψηλότερη προσφορά κατατάσσεται πρώτο ως ο Ψηλότερος Προσφοροδότης. Θα μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας κατά τη δεύτερη φάση πλειοδοσίας, η οποία αρχίζει από τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών της πρώτης φάσης. Η δεύτερη φάση διαρκεί 15 λεπτά.

Από ποια τιμή προσφοράς μπορώ να ξεκινήσω;

Μπορείτε να υποβάλετε προσφορά, η οποία είναι η ίδια με αυτή του Ψηλότερου Προσφοροδότη της πρώτης φάσης.

Τι γίνεται αν λαμβάνουν μέρος πέραν του ενός Υποψήφιοι Προσφοροδότες με προνομιακό καθεστώς;

Σε περίπτωση που παρίστανται περισσότεροι του ενός Υποψήφιοι Προσφοροδότες με προνομιακό καθεστώς, αυτοί δύνανται να υποβάλλουν προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, έως τη λήξη των δεκαπέντε (15) λεπτών, με ελάχιστο βήμα το 1 ευρώ. Το ακίνητο θα κατακυρωθεί στον Υψηλότερο Προσφοροδότη από αυτούς. Αν όμως πλειοδοτήσει και ο ίδιος ο ενυπόθηκος οφειλέτης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της δεύτερης φάσης, υποβάλλοντας προσφορά που δεν είναι χαμηλότερη της προσφοράς του Ψηλότερου Προσφοροδότη της πρώτης φάσης, τότε η δεύτερη φάση πλειοδοσίας τερματίζεται στο σημείο αυτό και το ακίνητο κατακυρώνεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη, ανεξαρτήτως αν άλλος Υποψήφιος Προσφοροδότης με προνομιακό καθεστώς έχει πλειοδοτήσει για ίσο ή μεγαλύτερο ποσό.

9. ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Τι είναι πολλαπλός πλειστηριασμός;

Ο πολλαπλός πλειστηριασμός αφορά τις περιπτώσεις όπου περισσότερα του ενός ακίνητα περιλαμβάνονται στην ίδια υποθήκη, τα οποία δεν πρόκειται να πωληθούν ως ενιαίο σύνολο αλλά το καθένα χωριστά. Ο πολλαπλός πλειστηριασμός διαφέρει από την περίπτωση ενός ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ο οποίος αφορά μεν περισσότερα του ενός ακίνητα αλλά αυτά πωλούνται ως ενιαίο σύνολο.

Σε περίπτωση πολλαπλού πλειστηριασμού διενεργείται ταυτόχρονα ξεχωριστός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για κάθε ένα από τα ενυπόθηκα ακίνητα τα οποία εκπλειστηριάζονται. Μετά τη διενέργεια των ταυτόχρονων πλειστηριασμών, κηρύσσεται Ψηλότερος Προσφοροδότης για τα ακίνητα με την ορισθείσα σειρά εκπλειστηρίασης.

Πώς θα γνωρίζω τη σειρά εκπλειστηρίασης;

Η κάθε ανάρτηση πλειστηριασμού αναφέρει αν κάποιο ακίνητο είναι μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού και τη σχετική σειρά του, η οποία καθορίζεται βάσει των προνοιών του Διατάγματος.

Ποια η εγγύηση συμμέτοχής;

Το κάθε μέρος του πολλαπλού πλειστηριασμού πωλείται αυτόνομα και έχει τη δική του εγγύηση συμμετοχής, η οποία αναγράφεται στην ανάρτηση του κάθε πλειστηριασμού.

Η κάθε ανάρτηση πλειστηριασμού αναφέρει αν κάποιο ακίνητο είναι μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού και τη σχετική σειρά του, η οποία καθορίζεται βάσει των προνοιών του Διατάγματος.

Πρέπει να πλειοδοτήσω για όλα τα ακίνητα του πολλαπλού πλειστηριασμού;

Όχι. Μπορείτε να πλειοδοτήσετε για ένα ή και περισσότερα, καταβάλλοντας την εγγύηση για το κάθε ένα.

Αν υποβάλω την τελευταία ψηλότερη προσφορά σε ακίνητο που είναι μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού θα μου κατακυρωθεί το ακίνητο;

Όχι κατ’ ανάγκη. Με την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όλων των ακινήτων που εκπλειστηριάστηκαν στο πλαίσιο του πολλαπλού πλειστηριασμού, κηρύσσεται Ψηλότερος Προσφοροδότης για κάθε ακίνητο με την ορισθείσα σειρά εκπλειστηρίασης, όπως προαναφέρθηκε, και από τη στιγμή που το εκπλειστηρίασμα ενός ή περισσοτέρων ακινήτων του πολλαπλού πλειστηριασμού καλύψει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη για τα άλλα ενυπόθηκα ακίνητα που έπονται στην σειρά εκπλειστηρίασης.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πότε διενεργούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ., εκτός από τις ακόλουθες αργίες:

 • 1η και 6η Ιανουαρίου
 • Κυριακή της Απόκρεω
 • Καθαρά Δευτέρα
 • 25η Μαρτίου
 • 1η Απριλίου
 • 1ηΜαίου
 • Μεγάλη Παρασκευή
 • Μεγάλο Σάββατο
 • Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη της Διακαινησίμου (Λαμπρής)
 • Του Αγίου Πνεύματος
 • 15η Αυγούστου
 • 1η και 28η Οκτωβρίου
 • 24η, 25η, 26η και 31η Δεκεμβρίου
 • καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα ήθελε κηρυχθεί ως δημόσια αργία, είτε σε αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις πιο πάνω ως έκτακτη τέτοια, ή ως αργία για τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας ή ως νέα αργία.
Μπορεί να γίνει αναστολή ή ματαίωση του πλειστηριασμού; Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή;

Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δύναται να ανασταλεί ή να ματαιωθεί. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες Υποψήφιοι Προσφοροδότες θα ειδοποιούνται α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αναστολή και β) με μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών του πλειστηριασμού που ματαιώνεται.

Ποτέ ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και πόσο διαρκούν;

Όλοι οι πλειστηριασμοί στο Σύστημα ξεκινούν στις 10:00 π.μ. και διαρκούν για δύο ώρες (μέχρι τις 12.00) καθώς και κατά τις παρατάσεις του χρόνου εφόσον προκύψουν (μέχρι ακόμα μία ώρα). Αυτή είναι η πρώτη φάση του πλειστηριασμού.

Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, σε περίπτωση που υπάρχει υποψήφιος(οι) προσφοροδότης(ες) με προνομιακό καθεστώς, ακολουθεί δεύτερη φάση υποβολής προσφορών δεκαπέντε (15) λεπτών μεταξύ υποψήφιων προσφοροδοτών με προνομιακό καθεστώς μόνο.

Πότε μπορεί να παραταθεί η λήξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού;

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από ώρα 11:59:00 έως 11:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας (1) ώρας από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 13.00.

Τι είναι η «Επιφυλασσόμενη Τιμή»;

Η επιφυλασσόμενη τιμή κάθε ακινήτου που εκπλειστηριάζεται αναφέρεται στην ειδοποίηση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στο Σύστημα και είναι η τιμή με βάση την οποία αρχίζει ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Το ακίνητο δεν μπορεί να πωληθεί κάτω από αυτή την τιμή.

Πώς υποβάλλονται οι προσφορές;

Οι συμμετέχοντες ως Υποψήφιοι Προσφοροδότες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Στο πεδίο «Εισαγωγή Νέας Προσφοράς» ο υποψήφιος προσφοροδότης συμπληρώνει την προσφορά του γράφοντας την τιμή της προσφοράς του και επιλέγει «Υποβολή Προσφοράς».

Τι μορφή πρέπει να έχει η τιμή της προσφοράς;

Η αριθμητική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι θετικός ακέραιος αριθμός.

Τι ποσό προσφοράς μπορώ να υποβάλλω πάνω από την τιμή της τρέχουσας τιμής;

Η αριθμητική τιμή της προσφοράς σας, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή που είναι πρώτη στην κατάταξη. Η αύξηση πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (€1).

Τι γίνεται εάν έχω κάνει λάθος στην επιλογή της τιμής προσφοράς μου κατά την υποβολή προσφοράς;

Μετά την επιλογή του «Υποβολή Προσφοράς» - και πριν την οριστική υποβολή - το Σύστημα σας ζητάει να επιβεβαιώσετε την προς υποβολή τιμή προσφοράς. Εφόσον την επιβεβαιώσετε, η τιμή προσφοράς υποβάλλεται οριστικά εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησής της και καθίσταται για εσάς δεσμευτική και ανέκκλητη.

Τι γίνεται μετά την υποβολή προσφοράς μου;

Κατόπιν της επιτυχούς καταχώρησης της προσφοράς σας ως συμμετέχων Υποψήφιος Προσφοροδότης, προσδιορίζεται εκ νέου η σειρά κατάταξής σας και εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο της οθόνης.

11. ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τι γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών;

Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ο Υποψήφιος Προσφοροδότης δεν μπορεί πλέον να υποβάλει προσφορές. Στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών, θα βλέπει την τρέχουσα τιμή - η οποία αντιστοιχεί πλέον στην τιμή κατακύρωσης – , την τελευταία προσφορά η οποία υπεβλήθη από αυτόν και την κατάταξή του.

Σημείωση: Εάν στον πλειστηριασμό συμμετέχει ένας ή περισσότεροι ενυπόθηκοι οφειλέτες με προνομιακό καθεστώς, το αποτέλεσμα - ήτοι κατά πόσο επιτεύχθηκε πώληση ή όχι - και το ποσό της ψηλότερης προσφοράς οριστικοποιείται μετά τη λήξη της δεύτερης φάσης (διάρκειας 15 λεπτών).

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών, πώς θα μπορώ να βλέπω το ιστορικό των εκ μέρους μου υποβληθεισών προσφορών;

Μετά τη λήξη της διαδικασίας, στην οθόνη παρακολούθησης και υποβολής προσφορών θα μπορεί ο Υποψήφιος Προσφοροδότης να βλέπει αναλυτικά τις εκ μέρους του υποβληθείσες προσφορές και την κατάταξή του.

Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται για το αποτέλεσμά του.

Πώς λαμβάνω γνώση για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού;

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών θα λάβετε ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Σύστημα ή/και τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού για το αποτέλεσμα.

Μπορεί να έχω υποβάλει την πιο ψηλή προσφορά, αλλά να μην ανακηρυχθώ Υψηλότερος Προσφοροδότης;

Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού, όπου, από τη στιγμή που το εκπλειστηρίασμα καλύψει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους, δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη για τα άλλα ενυπόθηκα ακίνητα.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού όπου εφ’ όσον ο ενυπόθηκος οφειλέτης πληρώσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής πλειοδοτικών προσφορών τέτοιο ποσό, το οποίο μαζί με το ποσό του εκπλειστηριάσματος καλύπτει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους (μαζί με όλα τα έξοδα δημοπρασίας), δεν επιτρέπεται η ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη για τα άλλα ενυπόθηκα ακίνητα.
 • Σε περίπτωση που στον πλειστηριασμό λάβει μέρος και Υποψήφιος Προσφοροδότης με προνομιακό καθεστώς στην δεύτερη φάση, και ασκήσει το δικαίωμά του.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής σας θα σας επιστραφεί.

Είμαι ο Υψηλότερος Προσφοροδότης. Τι κάνω μετά τη λήξη του πλειστηριασμού;

Με τη λήξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, θα λάβετε ενημέρωση για την ανακήρυξή σας ως Υψηλότερος Προσφοροδότης και αυτό σημαίνει ότι τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε αυτόματα την προσφορά σας.

Θα πρέπει τότε να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατόν με τον ενυπόθηκο δανειστή (θα λάβετε ενημέρωση για τα στοιχεία επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την μεταβίβαση του ακινήτου / ακινήτων στο όνομά σας.

Σας ενημερώνουμε ότι η ACB E-AUCTIONS LTD δεν έχει ρόλο κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

H διαδικασία αυτή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την καταβολή του ποσού της αποδεχόμενης τιμής προσφοράς προς τον ενυπόθηκο δανειστή, πλέον τα κτηματολογικά τέλη και σχετικά δικαιώματα για την εγγραφή του ακινήτου στο όνομα σας ή του αντιπροσωπευομένου σας, μείον το ποσό της εγγύησης που έχετε καταβάλει ήδη προς την ACB E-AUCTIONS LTD. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πρέπει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση που δεν προβείτε στην καταβολή των πιο πάνω ποσών και στα απαραίτητα διαβήματα για την μεταβίβαση του ακινήτου, η εγγύησή σας κατάσχεται από τον ενυπόθηκο δανειστή, η πώληση ακυρώνεται και έχετε ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν να υπάρξει σε κατοπινή πώληση.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η ACB E-AUCTIONS LTD θα μεταφέρει στον ενυπόθηκο δανειστή το ποσό της εγγύησης που έχετε καταβάλει και δεν θα σας ζητήσει να της καταβάλετε οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Τι έγγραφα πρέπει να έχω έτοιμα;

Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι για την ολοκλήρωση της μεταβίβαση του ακινήτου/ ακινήτων απαιτείται η έγκαιρη προσκόμιση διαφόρων εγγράφων εκ μέρους σας. Ο πιο κάτω κατάλογος περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν στον ενυπόθηκο δανειστή το συντομότερο.

Αν είστε φυσικό πρόσωπο:

 • Απόδειξη ταυτότητας: διαβατήριο / ταυτότητα.
 • Αν είστε υπήκοος χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για συμμετοχή στον πλειστηριασμό.
 • Δήλωση όπου αναφέρετε ότι δεν εμπίπτετε στις πρόνοιες του Νόμου αναφορικά με τις κατηγορίες ατόμων στις οποίες δεν επιτρέπεται να πωληθεί το συγκεκριμένο ακίνητο/ακίνητα.

Αν είστε νομικό πρόσωπο:

 • Αν είστε νομικό πρόσωπο:

  o Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας.

  o Πιστοποιητικό Διοικητικών Συμβούλων και Γραμματέα.

  o Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένης Διεύθυνσης.

  o Πιστοποιητικό Μετόχων στην περίπτωση ιδιωτικών εταιρειών.

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο του εγκεκριμένου Διοικητικού Σύμβουλου που έχει εξουσιοδοτηθεί για να διεξάγει τη συναλλαγή (μαζί με αντίγραφο των σχετικών πρακτικών συναντήσεων Διοικητικού Συμβουλίου / γενικής συνέλευσης).
 • Δήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν εμπίπτετε στις πρόνοιες του Νόμου αναφορικά με τις κατηγορίες ατόμων στις οποίες δεν επιτρέπεται να πωληθεί το συγκεκριμένο ακίνητο/ακίνητα.
Θέλω να λάβω δάνειο για την αγορά του ακινήτου.

Η ACB E-AUCTIONS LTD δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Η χρηματοδότησή σας είναι δικό σας θέμα. Είναι προτιμότερο να αποταθείτε στην τράπεζά σας για να συζητήσετε το θέμα πιθανής δανειοδότησης πριν να λάβετε μέρος στον πλειστηριασμό, ώστε να μην χαθεί χρόνος σε περίπτωση που λάβετε μέρος και είστε ο Ψηλότερος Προσφοροδότης. Σας παραθέτουμε τον ιστότοπο με κατάλογο των μελών του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου: https://acb.com.cy/members-gr/?lang=el.

Έχετε ακόμα απορίες;

Αν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργείας του συστήματος μπορείτε να καλέσετε την γραμμή εξυπηρέτησης μας στο +357 22 22 22 30 ή να στείλετε email στο bidderhd@eauction-cy.com

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την εγγύηση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού της ACB E-AUCTIONS LTD στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22-664293.

Εγχειρίδια Χρήσης