Privacy Policy

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτός είναι ο οδηγός σας για το πώς τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ACB E-AUCTIONS LTD. H προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Μέσω της Δήλωσης αυτής η ACB E-AUCTIONS LTD («Εταιρεία» ή «εμείς») σας παρέχει, σε συνοπτική και κατανοητή μορφή, στοιχεία για τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργάζεται, τους σκοπούς και νομική βάση επεξεργασίας τους και γενικά όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να παρέχονται σε εσάς, ως υποκείμενο των δεδομένων, βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ/2016/679 («Κανονισμός»).

Ενημερώνεστε ότι η Εταιρεία θα προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («Δεδομένα») τα οποία απαιτούνται για την νόμιμη και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμού στο πλαίσιο του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διατάγματος του 2019 («Διάταγμα») και του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται («Νόμος»).

Ο όρος «Δεδομένα» αναφέρεται σε κάθε πληροφορία που σας αφορά, ως φυσικό πρόσωπο, και που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση σας. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον αριθμό ταυτότητάς σας.

Ο όρος «επεξεργασία» Δεδομένων καλύπτει τόσο τη συλλογή τους, είτε από εσάς απ’ ευθείας είτε από τρίτα πρόσωπα, όσο και κάθε άλλη πράξη που αφορά τον χειρισμό τους, όπως, για παράδειγμα, την οργάνωση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση ή διαγραφή τους.


1. Ποια είναι η ACB E-AUCTIONS LTD

Η ACB E-AUCTIONS LTD είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής HE393949, ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και το εγγεγραμμένο γραφείο της ευρίσκεται στην οδό Δημητρίου Καρατάσου 15, Anastasios Building, 4ος Όροφος, Διαμ.401, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Αποκλειστική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι να ενεργεί ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όταν ο ενυπόθηκος δανειστής επιλέγει αυτή τη διαδικασία πλειστηριασμού για ενυπόθηκα ακίνητα και το οποίο ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου ως το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού, το οποίο συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου και του Διατάγματος («Σύστημα»).

Ως Διαχειριστής του Συστήματος, η Εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του. Επίσης, η Εταιρεία έχει προσλάβει Υπάλληλο(ους) Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή διαφόρων ενεργειών σε σχέση με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς όπως ορίζονται στο Διάταγμα.

2. Ποια Δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συλλέγουμε Δεδομένα σχετικά με εσάς. Πρέπει να γνωρίζουμε πώς να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν απαιτηθεί και πρέπει να είμαστε σίγουροι για την ταυτότητά σας προκειμένου να εγγραφείτε ως Υποψήφιοι Προσφοροδότες στο Σύστημα ή και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως ενυπόθηκοι οφειλέτες όπως αυτά απορρέουν από το Νόμο και το Διάταγμα. Στη συνέχεια, εφόσον λάβετε μέρος σε κάποιο πλειστηριασμό ενυπόθηκου ακινήτου, το Σύστημα διατηρεί καταγραφή των ενεργειών σας στο Σύστημα.

2.1 Για ταυτοποίηση και εγγραφή στο Σύστημα

(α) Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο Σύστημα ως Υποψήφιοι Προσφοροδότες, συλλέγουμε διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας και την εγγραφή σας στο Σύστημα και τα οποία ορίζονται στο Διάταγμα, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου, αριθμό φορολογικής ταυτότητας ή ΦΠΑ αναλόγως.

Ζητούμε επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η διενέργεια της ταυτοποίησής σας γίνεται ως εξής:

Σε περίπτωση που είσαστε εγγεγραμμένος στο Αρχείο Πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας η ταυτοποίησή σας γίνεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) και το Σύστημα θα λαμβάνει από την ΑΡΙΑΔΝΗ επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητάς σας.

Για κάτοικους εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ταυτοποίηση μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ δεν είναι εφικτή, έτσι η ταυτοποίησή σας θα γίνεται από τον Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού της Εταιρείας μας. Τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίησή σας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εσάς τους ιδίους στο Σύστημα. Σε αυτά θα έχει πρόσβαση μόνο ο Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού της Εταιρείας μας προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας.

(β) Εάν είστε ενυπόθηκοι οφειλέτες, προκειμένου να ασκήστε κάποιο από τα δικαιώματά σας εκ του Νόμου και του Διατάγματος, ο ενυπόθηκος δανειστής, προς όφελος του οποίου πλειστηριάζεται το ενυπόθηκο ακίνητό σας, θα μας ενημερώσει για την ταυτότητα και το όνομά σας κατά την ανάθεση της διενέργειας του πλειστηριασμού στην Εταιρεία. Αυτό γίνεται για αποφυγή λαθών προκειμένου να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ενυπόθηκος οφειλέτης, ώστε να του παραχωρήσουμε τη σχετική πρόσβαση στο Σύστημα όταν και εφόσον μας το ζητήσετε.

Εάν ως ενυπόθηκοι οφειλέτες, επιθυμείτε να ασκήστε τα δικαιώματα σας και να εγγραφείτε στο Σύστημα (ι) ως «Παρατηρητές» ή (ιι) ως «Υποψήφιοι Προσφοροδότες με προνομιακό καθεστώς», συλλέγουμε διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας και την εγγραφή σας στο Σύστημα και τα οποία ορίζονται στο Διάταγμα, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, αριθμό φορολογικής ταυτότητας ή ΦΠΑ αναλόγως.

Ζητούμε επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Η διενέργεια της ταυτοποίησής σας γίνεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) και το Σύστημα θα λαμβάνει από την ΑΡΙΑΔΝΗ επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητάς σας. Τα απαραίτητα έγγραφα για την ταυτοποίησή σας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου) υποβάλλονται ηλεκτρονικά από εσάς τους ιδίους στο Σύστημα.

2.2 Για συμμετοχή Υποψηφίων Προσφοροδοτών σε πλειστηριασμό

Εάν έχετε ταυτοποιηθεί και εγγραφεί στο Σύστημα ως Υποψήφιοι Προσφοροδότες και επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, συλλέγουμε διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόσθετα προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκριση της συμμετοχής σας και τα οποία ορίζονται στο Διάταγμα. Συγκεκριμένα:

(α) Για να σας επιτραπεί η συμμετοχή σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό θα πρέπει να καταβάλετε την ανάλογη εγγύηση συμμετοχής με τους αποδεκτούς από καιρού εις καιρόν τρόπους πληρωμής. Συνεπώς, θα συλλέξουμε και δεδομένα που δυνατόν να αναφέρονται στην απόδειξη πληρωμής της εγγύησης συμμετοχής την οποία θα μας υποβάλετε μέσω του Συστήματος, ή/και την τραπεζική επιταγή που θα μας παραδώσετε ή/και στις καταστάσεις του τραπεζικού λογαριασμού μας στον οποίο θα καταθέσετε την εγγύηση συμμετοχής σας.

(β) Εάν είσαστε ενυπόθηκος οφειλέτης και επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με προνομιακό καθεστώς, θα συλλέξουμε τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα που αποδεικνύουν ότι είστε πράγματι ενυπόθηκος οφειλέτης με προνομιακό καθεστώς, ή συγγενής α’ βαθμού ή νόμιμος κληρονόμος ενυπόθηκου οφειλέτη με προνομιακό καθεστώς, ώστε να ασκήσετε το δικαίωμα σας με βάση το Νόμο. Με βάση το σχετικό Διάταγμα τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, πιστοποιητικών γεννήσεων, ένορκων δηλώσεων και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο κατά την κρίση του Υπάλληλου Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Σε αυτά θα έχει πρόσβαση μόνο ο Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού της Εταιρείας μας προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας.

Δυνατόν να ζητήσουμε επιβεβαίωση του γεγονότος ότι έχετε προνομιακό καθεστώς από τον ενυπόθηκο δανειστή.

(γ) Εάν είσαστε Υποψήφιος Προσφοροδότης που ενεργείτε ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος άλλου προσώπου ή προσώπων, φυσικών ή νομικών, πρόσθετα προς τα πιο πάνω δεδομένα της παραγράφου 2.1 συλλέγουμε και δεδομένα που δυνατό να περιλαμβάνονται στο πληρεξούσιο έγγραφο ή στην απόφαση του νομικού προσώπου, τα οποία μας υποβάλλετε, είτε εσείς είτε το πρόσωπο που σας διορίζει, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για να τεκμηριώσετε τον διορισμό σας ως πληρεξούσιου αντιπροσώπου.

(δ) Αν είσαστε πέραν του ενός Υποψήφιοι Προσφοροδότες και θέλετε να πλειοδοτήσετε από κοινού για το ίδιο ακίνητο, το οποίο είναι εφικτό, θα μας δηλώσετε στο Σύστημα το ποσοστό εκάστου και τον αντιπρόσωπό σας ο οποίος θα πλειοδοτήσει και θα υποβάλετε στο Σύστημα το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο ή/και συμφωνητικό.

2.3 Για την ανάρτηση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Κατά την ανάθεση του πλειστηριασμού από τον ενυπόθηκο δανειστή στην Εταιρεία μας για ανάρτηση πλειστηριασμού σε συγκεκριμένη ημερομηνία διενέργειας, ο ενυπόθηκος δανειστής παρέχει ταυτόχρονα την εξής πληροφόρηση προς τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού της Εταιρείας μας η οποία προνοείται στο Διάταγμα ή που είναι αναγκαία για τη διενέργεια του πλειστηριασμού και την τήρηση του Νόμου:

Όταν ο Υπάλληλος Πλειστηριασμού λαμβάνει και επεξεργάζεται τα πιο πάνω στοιχεία γνωρίζει την ταυτότητα του ενυπόθηκου οφειλέτη (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1.(β)). Με την ανάρτηση τους στο Σύστημα τα στοιχεία είναι πλέον ορατά από όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, αλλά δεν αναφέρεται ή γίνεται αντιληπτή η ταυτότητα του ενυπόθηκου οφειλέτη σε αυτούς.

2.4 Για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

Κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, το Σύστημα καταγράφει το ποσό έκαστης προσφοράς που υποβάλλεται από τον κάθε Υποψήφιο Προσφοροδότη και τον ακριβή χρόνο υποβολής της, το ποσό της επιτυχούς προσφοράς και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου και αρ. Τηλεφώνου) του επιτυχόντος προσφοροδότη.

Ακολούθως, με την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού ο Υπάλληλος Πλειστηριασμού ετοιμάζει την Έκθεση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατά τον τύπο που ορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα του Διατάγματος και την παραδίδει ενυπόγραφη στον αρμόδιο ενυπόθηκο δανειστή, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία μεταγραφής του ακινήτου στον επιτυχόντα προσφοροδότη. Η Έκθεση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού περιλαμβάνει Δεδομένα που αφορούν στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας και πληρωμής της εγγύησης συμμετοχής του επιτυχόντος προσφοροδότη μόνο και όχι άλλων υποψηφίων προσφοροδοτών.

3. Πως συλλέγουμε Δεδομένα για εσάς

Συλλέγουμε Δεδομένα για εσάς με διάφορους τρόπους:

4. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας

Θα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας και θα τα κοινοποιούμε στον βαθμό που είναι απαραίτητο ως εξής:

5. Που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

5.1 Εξαιρουμένων των αναφερομένων στην παράγραφο 5.2 περιπτώσεων, τα Δεδομένα σας δεν ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”).

Τα Δεδομένα σας τα οποία μας έχετε υποβάλει μέσω του Συστήματος αποθηκεύονται στο Σύστημα το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Azure Cloud της εταιρείας Microsoft Ireland Operations Limited, η οποία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών νέφους (cloud services), και περιλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοσύστημα με τους κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στην υποδομή και περιεχομένου της πληροφορίας.

Τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας στην Κύπρο όπως επίσης και στην Ελλάδα στο πλαίσιο επεξεργασίας τους από την NewsPhone Hellas S.A, η οποία είναι εγκατεστημένη εκεί. Σημειώνουμε ότι η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αποτελεί τρίτη χώρα και ότι παρέχει την ίδια νομική προστασία όπως και η Κύπρος στα Δεδομένα, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού.

5.2 Σε περίπτωση που συμμετέχει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό πρόσωπο που είναι κάτοικος τρίτης χώρας θα διαβιβάζονται σε αυτόν τα στοιχεία που προβλέπονται στο Διάταγμα όσον αφορά τις υποβαλλόμενες προσφορές. Αυτά αφορούν το ποσό και τον χρόνο υποβολής κάθε προσφοράς και δεν περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο ή άλλα Δεδομένα που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του προσφοροδότη.

6. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

7. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα που αφορούν την ταυτοποίησή σας για όσο διάστημα είσαστε εγγεγραμμένος χρήστης στο Σύστημά μας. Αφ’ ότου διαγραφείτε από εγγεγραμμένος χρήστης, θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για έως και 12 χρόνια.

Το Σύστημα διατηρεί επίσης Δεδομένα σχετικά με τον ενυπόθηκο οφειλέτη, το ακίνητο και το ενυπόθηκο χρέος του καθώς και τις προσφορές που υποβάλλει ο κάθε προσφοροδότης, τα οποία θα τηρούνται για έως και 12 χρόνια από την ορισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού.

Η διατήρησή τους θα γίνει για τους πιο κάτω λόγους:

Η πιο πάνω περίοδος ισχύει μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οικονομικά, νομικά ή άλλα εκκρεμή ζητήματα ή διαφορές για την επίλυση των οποίων είναι απαραίτητη η διατήρηση των Δεδομένων σας για περισσότερο από 12 χρόνια.

8. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα και σε ποια νομική βάση

Ο Κανονισμός μάς επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός της Εταιρείας, μόνο εάν η Εταιρεία έχει βάσιμο λόγο να το κάνει. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία πρέπει να έχει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους («Νομικές Βάσεις») για να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας:

  1. Για να εκπληρώσει σύμβαση που έχετε με την Εταιρεία.
  2. Για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που εσείς ζητήσατε, πριν τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία.
  3. Όταν η Εταιρεία έχει νομική υποχρέωση δυνάμει νόμου και/ή κανονισμών όπως ο Νόμος, το Διάταγμα και νομοθεσία για αδικήματα συγκάλυψης.
  4. Όταν είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος.
  5. Όταν εμπίπτει στα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή άλλου προσώπου με το οποίο τα δεδομένα μοιράζονται, νοουμένου ότι αυτά τα συμφέροντα δεν αντιστρατεύονται άδικα το τί είναι ορθό ή το καλύτερο για εσάς.
  6. Όταν συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των Δεδομένων.

Ακολουθεί κατάλογος με τους σκοπούς για τους οποίους η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας και τις Νομικές Βάσεις στις οποίες βασίζεται η Εταιρεία για να το κάνει αυτό και εκεί όπου η Νομική Βάση είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου, τα έννομα συμφέροντα προσδιορίζονται.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα Δεδομένα Λόγοι Έννομο Συμφέρον
Για την ανάρτηση του πλειστηριασμού Εκπλήρωση Νομικής Υποχρέωσης (τήρησης του Διατάγματος)
Για την ταυτοποίηση και εγγραφή υποψήφιου προσφοροδότη στο Σύστημα και για τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό Εκτέλεση σύμβασης

Εκπλήρωση Νομικής Υποχρέωσης (τήρησης του Διατάγματος)
Για την ταυτοποίηση και εγγραφή ενυπόθηκου οφειλέτη στο Σύστημα και για τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ως παρατηρητή ή υποψήφιου προσφοροδότη με προνομιακό καθεστώς για το ακίνητό του Εκτέλεση σύμβασης

Εκπλήρωση Νομικής Υποχρέωσης (τήρησης του Διατάγματος και του Νόμου)
Για την ανακήρυξη Ψηλότερου Προσφοροδότη σε πολλαπλό πλειστηριασμό, μόνο για όσα ακίνητα απαιτούνται ώστε το εκπλειστηρίασμα να καλύψει το ποσό του ενυπόθηκου χρέους Εκπλήρωση Νομικής Υποχρέωσης (τήρησης του Διατάγματος και του Νόμου)
Για την ενημέρωση του ενυπόθηκου πιστωτή για την έκβαση του πλειστηριασμού, σε περίπτωση που είστε ο ψηλότερος Προσφοροδότης, ώστε να γίνει η μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα σας Εκπλήρωση Νομικής Υποχρέωσης (τήρησης του Διατάγματος και του Νόμου)
Για αξιολόγηση της ασφαλούς, ορθής και νόμιμης χρήσης του Συστήματος Εκπλήρωση Νομικής Υποχρέωσης (τήρησης του Διατάγματος)
Για υποβολή, διεξαγωγή ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξωδικαστική διαδικασία. Έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή έννομα συμφέροντα που επιδιώκουν τρίτοι Δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισης της Εταιρείας, προστασία και διεκδίκηση των νομικών της δικαιωμάτων και/ή των νομικών δικαιωμάτων τρίτων
Για την εξασφάλιση ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης ή εξασφάλισης νομικής ή άλλης επαγγελματικής συμβουλής Έννομα συμφέροντα της Εταιρείας Προστασία της Εταιρείας μας έναντι ρίσκου και κινδύνων
Για την ανταπόκριση σε αιτήματα από διωκτικές και άλλες αρχές

Για τον εντοπισμό, έρευνα καταγγελία και βοήθεια στην πρόληψη και δίωξη εγκλημάτων

Για την τήρηση νόμων και κανονισμών
Νομική Υποχρέωση
Για την αξιολόγηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους του ενεργητικού της Τράπεζας σε σχέση με μια εμπορική πράξη Έννομα συμφέροντα της Εταιρείας

Εκτέλεση σύμβασης
Τη μεταβίβαση, την εκχώρηση (είτε απόλυτη είτε ως εξασφάλιση υποχρεώσεων) ή/και την πώληση προς ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή/και την επιβάρυνση ή/και δημιουργία άλλης εξασφάλισης επί οποιωνδήποτε ή όλων των δικαιωμάτων, ή συμφέροντος της εταιρείας
9. Τα δικαιώματα προστασίας των Δεδομένων σας

Με βάση τον Κανονισμό έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα Δεδομένα που διατηρούμε:

- Να έχετε πρόσβαση στα Δεδομένα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να λάβετε ένα αντίγραφο των Δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

- Να ζητήσετε τη διόρθωση των Δεδομένων σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή Δεδομένα.

- Να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων σας. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας όταν δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή παράνομα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή αποσύρατε τη συγκατάθεση σας βάσει της οποίας έτυχαν επεξεργασίας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, ή υποβάλατε ένσταση στην επεξεργασία που έγινε δεκτή ή απαιτείται διαγραφή διά νόμου.

Παρά ταύτα, το δικαίωμα σε διαγραφή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως, για παράδειγμα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

- Να φέρετε ένσταση στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Αυτό σας δίδει το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όταν αυτή γίνεται για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρείας μας ή ο Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εάν μπορείτε να καταδείξετε λόγους που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

- Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

Σε περίπτωση περιορισμού της επεξεργασίας, θα ενημερωθείτε πριν από την άρση του.

- Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

- Δικαίωμα σε Φορητότητα των Δεδομένων. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή γίνεται για την εκπλήρωση σύμβασης μεταξύ σας και της Εταιρείας μας, δικαιούστε να λάβετε τα Δεδομένα, που εσείς παρείχατε προς εμάς και τα οποία επεξεργαζόμαστε ηλεκτρονικά, σε μορφή που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και να διαβαστεί από μηχανήματα. Έχετε επίσης το δικαίωμα, όταν είναι τεχνικά εφικτό, να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε απευθείας αυτά τα Δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας

10. Πώς να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας θα γίνεται από την Εταιρεία μας, η οποία είναι η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Αν έχετε ερωτήματα ή παράπονα αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία μας ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας με τους πιο κάτω τρόπους:

Email: dataprivacy@eauctions-cy.com

Τηλέφωνο: +357 22364617

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 16113, 2086 Λευκωσία – Κύπρος

11. Με ποιον άλλο μπορείτε να επικοινωνήστε

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειριστήκαμε το αίτημά σας ή το παράπονό σας, μπορείτε να επικοινωνήστε με το γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να υποβάλετε καταγγελία:

Email: commissioner dataprotection.gov.cy

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία

12. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε αυτή τη Δήλωση και η αναθεωρημένη Δήλωση θα δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα μας. Η ημερομηνία που αναγράφεται στο κάτω μέρος της Δήλωσης θα αντικαθίσταται κάθε φορά με την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση.

Σας συνιστούμε, επομένως, να επανεξετάζετε αυτή τη δήλωση περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα Δεδομένα σας.