Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

1.1
Οι παρόντες όροι (στο εξής « Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.eauction-cy.com (στο εξής « Ιστοσελίδα»), η οποία είναι η Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμού (στο εξής «Σύστημα») μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκων ακινήτων στις περιπτώσεις που ο ενυπόθηκος δανειστής επιλέγει, βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου 44Ζ του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (στο εξής «Νόμος»), τη διενέργεια πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η διενέργεια πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και του περί της Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διατάγματος του 2019, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται (στο εξής «Διάταγμα»). Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς δύνανται να συμμετάσχουν μόνο χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα.

1.2
Η οποιαδήποτε από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι καθίστανται αυτομάτως νομικά δεσμευτικοί. Γι’ αυτό σας καλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και όπως, εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε από αυτούς, παύσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε πως η χρήση της Ιστοσελίδας καλύπτει όχι μόνο την εγγραφή σας ως χρήστη και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, αλλά και την πρόσβαση και πλοήγηση σ’ αυτή.

1.3
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εάν εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί η ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης.

1.4
Για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα θα πρέπει να είσαστε τουλάχιστον 18 ετών. Η χρήση της Ιστοσελίδας ή η ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης συνιστά από μέρους σας υπεύθυνη δήλωση ότι είσαστε τουλάχιστον 18 ετών.

2. Πνευματικά Δικαιώματα και Άδεια Χρήσης

2.1
Η ΑCB E-Auctions Ltd (στο εξής «Εταιρεία») έχει άδεια λειτουργίας, χρήσης και εκμετάλλευσης της Ιστοσελίδας και είναι ιδιοκτήτης ή αδειούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του εκάστοτε περιεχομένου της (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και πατεντών) και επιφυλάσσει όλα τα σχετικά δικαιώματα.

2.2
Δεν έχετε δικαίωμα να αντιγράφετε, φυλάγετε σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγετε, αναδημοσιεύετε, διαθέτετε ή χρησιμοποιείτε με οποιοδήποτε τρόπο, το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μέρος του, εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ενέργειά σας αφορά αυστηρά προσωπική χρήση, η οποία σχετίζεται με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό που διεξάγεται μέσω της, ή εάν έχετε προηγουμένως εξασφαλίσει την γραπτή άδεια της Εταιρείας.

2.3
Τηρουμένων των πιο πάνω, μπορείτε να βλέπετε σελίδες από την Ιστοσελίδα μέσω μηχανισμού πλοήγησης (web browser), να τυπώσετε ένα αντίγραφο ή να κατεβάσετε απόσπασμα ή αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας για προσωπική σας χρήση, ως προαναφέρθηκε, χωρίς να επεξεργάζεστε, αλλοιώνετε ή αναδιαμορφώνετε με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ως αυτό παρουσιάζεται στα αντίγραφα που έχετε τυπώσει ή κατεβάσει, ή μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Σύστημα για συμμετοχή, ως παρατηρητής ή ως προσφοροδότης, σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που διεξάγονται μέσω του Συστήματος. Όλες οι πιο πάνω ενέργειες επιτρέπονται μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στους Όρους Χρήσης.

3. Αποδεκτή χρήση της Ιστοσελίδας

3.1
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που δυνατόν να της προξενήσει οποιαδήποτε βλάβη ή να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία, απόδοση, διαθεσιμότητα ή προσβασιμότητά της, ή τη χρήση της από άλλους χρήστες.

3.2
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο που συνιστά παρανομία ή δόλο ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη, δόλια ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό ή κατά τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, ή πολιτικές ασφαλείας.

3.3
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένους μηχανισμούς τύπου bot για την έρευνα, συλλογή και ανάλυση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

3.4
Απαγορεύεται να αλλοιώνετε, διαγράφετε ή επεμβαίνετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο περιεχόμενο που είναι καταχωρημένο ή αναρτημένο στην Ιστοσελίδα.

3.5
Απαγορεύεται να αναρτάτε στην Ιστοσελίδα, ή να αποστέλλετε μέσω της, οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται από ή συνδέεται με ή περιέχει οποιοδήποτε ιό ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

3.6
Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που καταχωρείτε ή αναρτάτε στην Ιστοσελίδα είναι ορθά, αληθή, επίκαιρα και πλήρη.

4. Χρήση εκ μέρους αντιπροσωπευόμενου

4.1
Εάν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ως αντιπρόσωπος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή οργανισμού, η αποδοχή των Όρων Χρήσης από μέρους σας δεσμεύει τόσο εσάς όσο και το αντιπροσωπευόμενο από εσάς πρόσωπο ή οργανισμό. Όλες οι αναφορές στο πρόσωπό σας, που περιέχονται στους Όρους Χρήσης, θα πρέπει παράλληλα να διαβάζονται και να ερμηνεύονται και ως αναφορές στο αντιπροσωπευόμενο από εσάς πρόσωπο ή οργανισμό.

5. Εγγραφή Υποψήφιων Προσφοροδοτών και Ενυπόθηκων Οφειλετών στο Σύστημα

5.1
Η εγγραφή σας στο Σύστημα είναι δωρεάν.

5.2
Η επιτυχής εγγραφή σας στο Σύστημα ως Υποψήφιου Προσφοροδότη ή ως Ενυπόθηκου Οφειλέτη προϋποθέτει την ταυτοποίησή σας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος και ιδιαίτερα της παραγράφου 8(1) αυτού.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι:
(α) Φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο αρχείο πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 ταυτοποιούνται μέσω των διαδικασιών του συστήματος Αριάδνη.
(β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο (α), ταυτοποιούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (στο εξής «Υπάλληλος Πλειστηριασμού»), ο οποίος εγκρίνει την εγγραφή τους στο Σύστημα. Για τον σκοπό αυτό τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της Ιστοσελίδας, αίτηση εγγραφής προς τον αρμόδιο Υπάλληλο Πλειστηριασμού και καταχωρούν στο Σύστημα αρχείο σε μορφή pdf, , με τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος.
Η απόφαση για έγκριση της εγγραφής σας (όπου απαιτείται) λαμβάνεται από τον αρμόδιο Υπάλληλο Πλειστηριασμού, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής αίτησης εγγραφής μέσω της Ιστοσελίδας, ενημερώνεστε δε μέσω του Συστήματος για την έγκριση ή μη έγκριση της αίτησής σας.
Λεπτομερής οδηγός ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την ταυτοποίηση και εγγραφή σας στο Σύστημα παρατίθεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψηφίων Προσφοροδοτών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

5.3
Με την εγγραφή σας στο Σύστημα αναγνωρίζετε ότι οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις υποχρεώσεις σας, οι οποίες προνοούνται από το Νόμο και/ή από το Διάταγμα.

6. Αίτηση για συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

6.1
Μετά την εγγραφή σας στο Σύστημα ως υποψήφιοι προσφοροδότες - και τηρουμένων των περιορισμών, όρων και προϋποθέσεων που τίθενται διά του Νόμου και/ή του Διατάγματος - δύναστε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, νοουμένου ότι εγκαίρως δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παράσχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά στο Σύστημα και καταβάλετε την εγγύηση συμμετοχής, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το Σύστημα διαδικασία. Ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού της Εταιρείας εγκρίνει τη συμμετοχή σας, εφ’ όσον διαπιστώσει την τήρηση όλων όσων απαιτούνται βάσει των προνοιών του Νόμου και του Διατάγματος.
Είναι δυνατόν να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος άλλου προσώπου, βάσει σχετικού πληρεξουσίου εγγράφου το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα μέσω του Συστήματος, νοουμένου ότι τόσο εσείς όσο και ο υποψήφιος προσφοροδότης που σας έχει διορίσει είσαστε εγγεγραμμένοι χρήστες του Συστήματος.
Νοείται ότι ο διορισμός σας είναι δυνατόν να τερματισθεί από το πρόσωπο που σας διόρισε οποτεδήποτε πριν ο Υπάλληλος Πλειστηριασμού υποβάλει στο Σύστημα τον κατάλογο των υποψήφιων προσφοροδοτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο πλειστηριασμό.
Η πλειοδοσία περισσότερων του ενός υποψηφίων προσφοροδοτών από κοινού είναι δυνατή εφ’ όσον το ποσοστό συμμετοχής εκάστου έχει δηλωθεί, έχει δηλωθεί ως αντιπρόσωπος συμμετοχής τους φυσικό πρόσωπο, ως υποψήφιος προσφοροδότης, το οποίο συμμετέχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και έχει υποβληθεί έγκαιρα μέσω του Συστήματος το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο ή/και συμφωνητικό.
Σας ενημερώνουμε παράλληλα ότι τα όσα αναφέρουμε δεν είναι πλήρη αλλά συνοπτικά και δεν συνιστούν νομική συμβουλή (σχετικά δε με τον αποκλεισμό της ευθύνης μας για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παραπέμπουμε στην παράγραφο 13 των Όρων Χρήσης). Για πλήρη ενημέρωση σας προτρέπουμε να διαβάσετε και το σχετικό μέρος του Νόμου και το Διάταγμα τα οποία παραθέτουμε αυτούσια στην Ιστοσελίδα και να μην παραλείψετε να ζητήσετε νομική συμβουλή όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα που δεν σας είναι ξεκάθαρο.

6.2
Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό προϋποθέτει την έγκαιρη καταβολή της εγγύησης συμμετοχής στην Εταιρεία. Εάν η καταβολή θα γίνει με έμβασμα σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας μας, το ποσό θα πρέπει να εμφανιστεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό για να θεωρηθεί ότι έγινε η καταβολή.

6.3
Οι εκάστοτε διαθέσιμοι τρόποι για καταβολή της εγγύησης συμμετοχής παρατίθενται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους διαθέσιμους τρόπους καταβολής της εγγύησης συμμετοχής από καιρού εις καιρόν.

6.4
Σε περίπτωση που δεν είστε ο επιτυχών Προσφοροδότης, η επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής γίνεται μόνο προς εσάς (όχι τρίτους). Τα εμβάσματα επιστρέφονται στον λογαριασμό από όπου έχουν προέλθει, εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. παγοποίηση λογαριασμού), οπόταν επιστρέφονται σε άλλο λογαριασμό σας μετά από γραπτές οδηγίες σας, οι τραπεζικές επιταγές επιστρέφονται σε εσάς και τα ποσά που κρατήθηκαν από χρεωστική ή πιστωτική κάρτα αποδεσμεύονται.

6.5
Με την αίτησή σας για συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό διαβεβαιώνετε ότι δεν ανήκετέ στα άτομα που δεν μπορούν να πλειοδοτήσουν με βάση το εδάφιο 8 του άρθρου 9 του Διατάγματος.

7. Προσωπικά Δεδομένα

7.1
Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν στην Ιστοσελίδα αναφορικά με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (στο εξής «Δεδομένα») ισχύει η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Δήλωση Προστασίας») που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα.

7.2
Οι πρόνοιες της Δήλωσης Προστασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης και η από μέρους σας ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης συνιστά αποδοχή της Δήλωσης Προστασίας και διαβεβαίωση από μέρους σας ότι τα Δεδομένα που θα καταχωρήσετε ή αναρτήσετε στην Ιστοσελίδα είναι πλήρη, ορθά και αληθή.

8. Κωδικοί Χρήστη

8.1
Εάν, ως εγγεγραμμένος χρήστης, λάβετε ή επιλέξετε κωδικό πρόσβασης, ή άλλη πληροφορία (στο εξής «Κωδικοί») από την Εταιρεία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόζει η Εταιρεία, θα πρέπει να τηρείτε τους Κωδικούς ως εμπιστευτικούς και να μην τους αποκαλύπτετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

8.2
Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση που αντιληφθείτε ή υποψιάζεστε ότι οποιοσδήποτε Κωδικός σας έχει αποκαλυφθεί σε άλλο πρόσωπο.

8.3
Θα είσαστε προσωπικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται στην παράλειψή σας να τηρήσετε τους Κωδικούς σας ως εμπιστευτικούς.

8.4
Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψη της Εταιρείας η πιθανή παραβίαση της εμπιστευτικότητας οποιουδήποτε Κωδικού η Εταιρεία θα έχει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να τον απενεργοποιήσει.

9. Ακύρωση και αναστολή εγγραφής

9.1
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή σας καθ’ οιονδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση παράβασης των Όρων Χρήσης ή του Νόμου ή του Διατάγματος ή να την αναστείλει μέχρι την πλήρη διερεύνηση τέτοιας ενδεχόμενης παράβασης, χωρίς αυτό να επηρεάζει το δικαίωμα της Εταιρείας να απαιτήσει αποζημιώσεις για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί λόγω της παράβασης.

9.2
Έχετε το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε, εκτός κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στον οποίο συμμετέχετε.

10. Αποκλεισμός διαβεβαιώσεων παραστάσεων και ευθύνης


10.1
Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που δημοσιεύει στην Ιστοσελίδα να είναι ακριβές κατά τον χρόνο δημοσίευσης. Εν τούτοις, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση, ρητή ή εξυπακουόμενη, ότι αυτό θα είναι πλήρες, ορθό ή ακριβές, είτε κατά τη δημοσίευσή του ή καθ’ οιονδήποτε μεταγενέστερο χρόνο. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται στους χρήστες υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδέχονται «ως έχουν» (as is). Όταν βασίζεστε στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, επομένως, το πράττετε με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οποιεσδήποτε παραστάσεις ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποκλείονται και εξαιρούνται, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του δικαίου που ισχύει εκάστοτε στην Κύπρο.

10.2
Οι αναρτήσεις των πλειστηριασμών, της σχετικής πληροφόρησης και της περιγραφής των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται γίνονται με οδηγίες του ενυπόθηκου δανειστή. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προσφοροδότης μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνεί απευθείας με τον ενυπόθηκο δανειστή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στις Λεπτομέρειες του πλειστηριασμού που σας ενδιαφέρει, ώστε να λάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο ενυπόθηκος δανειστής.

10.3
Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Εν τούτοις, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παράσταση, ρητή ή εξυπακουόμενη, ότι η Ιστοσελίδα θα είναι πάντοτε διαθέσιμη και/ή προσβάσιμη και/ή ότι δεν θα παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία της ή στη λειτουργία του Συστήματος, περιλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της καθυστέρησης στη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των διεξαγόμενων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Η Ιστοσελίδα διατίθεται στους χρήστες υπό την προϋπόθεση ότι την αποδέχονται στη βάση «όποτε είναι διαθέσιμη»(as available).Με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα και τη χρήση της, αποδέχεστε ότι οποιεσδήποτε παραστάσεις ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και/ή λειτουργικότητα και/ή προσβασιμότητα και/ή λειτουργία της Ιστοσελίδας αποκλείονται και εξαιρούνται, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του δικαίου που ισχύει εκάστοτε στην Κύπρο.

10.4
Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

10.5
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του Συστήματος, να τροποποιήσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή το Σύστημα ή να τερματίσει, αναστείλει, διακόψει ή τροποποιήσει οποιεσδήποτε παρεχόμενες από την Ιστοσελίδα υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να παρέχεται σε οποιοδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας δικαίωμα σε αποζημίωση.
Τα πιο πάνω δικαιώματα της Εταιρείας θα ασκούνται, εάν αυτό είναι εφικτό, κατά τρόπο που δεν θα αφήνει ημιτελή οποιαδήποτε διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

10.6
Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ή παράσταση, ρητή ή εξυπακουόμενη, σε σχέση με θέματα που αποτελούν αντικείμενο των Όρων Χρήσης, ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το Σύστημα ή τη χρήση ή το περιεχόμενό τους.

11. Ιοί

11.1
Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

11.2
Σας απαγορεύεται ρητώς να επιχειρήσετε:
(α) την εισαγωγή ιών, trojans, worms, logic bombs ή άλλου υλικού που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές για την Ιστοσελίδα.
(β) να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στον κεντρικό διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδεδεμένα με την Ιστοσελίδα.
(γ) να κάνετε επίθεση στην Ιστοσελίδα.

11.3
Σε περίπτωση που προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που απαγορεύεται βάσει της παραγράφου 11.2, θα την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Πρόσθετα, σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα θα τερματιστεί άμεσα.

12. Σύνδεσμοι και υλικό που ανήκουν σε τρίτους

12.1
Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και υλικό που παρέχεται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί και το υλικό παρέχονται μόνο προς πληροφόρησή σας. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση ή επικύρωση της συνδεδεμένης ιστοσελίδας από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο και δεν παρακολουθεί τις ιστοσελίδες αυτές, δεν φέρει ευθύνη για τα λογισμικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες αυτές ούτε για το περιεχόμενο ή για τις απόψεις που εκφράζονται εκεί. Η χρήση των εν λόγω συνδέσμων και υλικού γίνεται με δική σας ευθύνη.

12.2
Όταν επιλέγετε την πληρωμή μέσω κάρτας για να καταβάλετε την εγγύηση συμμετοχής, εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα της Eταιρείας και μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα της JCC Payment Systems Ltd την οποία δεν ελέγχει η Eταιρεία. Με την επιλογή σας αυτή δίνετε τη ρητή και άνευ όρων συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, του αριθμού(-ών) κάρτας σας στην JCC Payment Systems Ltd για την επεξεργασία και εκτέλεση πληρωμών. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της JCC Payment Services Ltd, ούτε εγγυάται ούτε υιοθετεί τις πληροφορίες, τις συστάσεις, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα εκείνη.
Σημειώστε ότι σε περίπτωση που θα επισκεφθείτε απευθείας την ιστοσελίδα της JCC Payment Services Ltd, ενδεχόμενα να είναι διαθέσιμες διαφορετικές υπηρεσίες. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο ούτε επιθεωρεί την ποιότητα, το περιεχόμενο, την αξιοπιστία ή την ασφάλεια της ιστοσελίδας της JCC Payment Services Ltd και η Eταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση της.
Η ιστοσελίδα της JCC Payment Services Ltd δυνατόν να περιέχει διαφορετικές Πολιτικές Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας από την Εταιρεία. Σας συνιστούμε να αναθεωρήσετε την Αποποίηση Ευθύνης, τις Οδηγίες Ασφαλείας, την Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας της ιστοσελίδας της JCC Payment Services Ltd, προτού δώσετε προσωπικές, εμπιστευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες.

13. Περιορισμοί και αποποίηση ευθύνης

13.1
Ουδεμία πρόνοια των Όρων Χρήσης δύναται:
(α) να περιορίσει ή αποκλείσει οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή προσωπική βλάβη λόγω αμέλειας,
(β) να περιορίσει ή αποκλείσει οποιαδήποτε ευθύνη για δόλο ή δόλιες ψευδείς παραστάσεις,
(γ) να περιορίσει οποιαδήποτε ευθύνη κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται από το δίκαιο που ισχύει εκάστοτε στην Κύπρο ή
(δ) να εξαιρέσει οποιαδήποτε ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί βάσει του δικαίου που ισχύει εκάστοτε στην Κύπρο.

13.2
Όλοι οι περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης που περιέχονται στην παρούσα παράγραφο 13 ή σε άλλες παραγράφους των Όρων Χρήσης:
(α) εφαρμόζονται τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 13.1 και
(β) ισχύουν όσον αφορά παντός είδους ευθύνες που δυνατόν να εγερθούν βάσει των Όρων Χρήσης ή σε σχέση με το αντικείμενο των Όρων Χρήσης, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) ευθυνών εγειρόμενων αιτία συμβάσεως, αστικού αδικήματος (περιλαμβανομένης αμέλειας) και παράβασης εκ του νόμου απορρέοντος καθήκοντος.

13.3
(α) Η Εταιρεία δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη άμεση ή έμμεση είτε της ίδιας είτε οποιωνδήποτε αξιωματούχων, εργοδοτουμένων ή υπεργολάβων αυτής, για οποιαδήποτε ζημιά, άμεση ή έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη, περιλαμβανομένου και διαφυγόντος κέρδους, η οποία σχετίζεται με ή απορρέει από, τη χρήση, διαθεσιμότητα ή λειτουργία της Ιστοσελίδας και/ή το περιεχόμενο της.
Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με τα εξής:
(i) τις διαδικασίες ταυτοποίησης μέσω του συστήματος Αριάδνη,
(ii) χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αδυναμίας υποβολής προσφορών ή άλλης συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό),
(iii) την εκπρόθεσμη εκ μέρους σας υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή/και καταβολή της εγγύησης συμμετοχής με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό σας από πλειστηριασμό,
(iv) την μη αποδοχή της εγγύησης συμμετοχής σας από την τράπεζά μας λόγω εσωτερικών κανονισμών και ελέγχων της τράπεζας ή την μη εκτέλεση πληρωμής ή λανθασμένη εκτέλεση πληρωμής μέσω κάρτας της εγγύησης συμμετοχής από την JCC Payment Systems Ltd για οποιοδήποτε λόγο,
(v) την απώλεια ή αλλοίωση οποιωνδήποτε εγγράφων ή δεδομένων που υποβάλλετε μέσω του Συστήματος,
(vi) την οποιαδήποτε δραστηριότητά σας στο Σύστημα (συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, οι οποίες είναι ανέκκλητες και δεσμευτικές για εσάς),
(vii) την παράλειψή σας να τηρήσετε τους Κωδικούς σας ως εμπιστευτικούς,
(viii) τις ενέργειες του πληρεξουσίου αντιπροσώπου σας, οι οποίες σας δεσμεύουν,
(ix) τη χρήση ή στήριξη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και εγγράφων σχετικά με τα ακίνητα που εκτίθενται σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό),
(x) ένα ιό, μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που δυνατόν να διαφθείρει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα λογιστικά προγράμματα, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή λόγω του ότι κατεβάσατε οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται,
(xi) το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα,
(xii) το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις συστάσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την εκτέλεση πληρωμών που προσφέρονται από την JCC Payment Systems Ltd,
(xiii) σε περίπτωση που η πληρωμή της εγγύησης συμμετοχής γίνει από κάρτα ή λογαριασμό της/του οποίας/ου ιδιοκτήτης δεν είναι ο Υποψήφιος Προσφοροδότης. Σύμφωνα με το περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019, ιδιοκτήτης πρέπει είναι ο Υποψήφιος Προσφοροδότης. Σε αντίθετη περίπτωση, το αποτέλεσμα του Πλειστηριασμού πιθανόν να αμφισβητηθεί με αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων σας,
(xiv) σε περίπτωση που δεν σταλεί ή δεν παραλάβετε ενημέρωση ή υπενθύμιση από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος sms ή άλλως πως. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να στέλνει ενημέρωση ή υπενθύμιση και όταν στέλνει αυτό γίνεται εθελοντικά και δεν συνιστά υπόσχεση ή ανάληψη υποχρέωσης ότι θα συνεχίσει να στέλνει.
(β) Όσον αφορά οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε αξιωματούχων, εργοδοτουμένων ή υπεργολάβων αυτής έναντί σας, βάσει των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 13.1 πιο πάνω ή άλλως πως, αυτή θα περιορίζεται σε άμεσες ζημιές και δεν θα καλύπτει σε καμία περίπτωση έμμεσες ή ειδικές ή παρεπόμενες ζημιές ή διαφυγόν κέρδος.

14. Ευθύνη χρηστών για αποζημίωση της Εταιρείας

14.1
Σε περίπτωση της από μέρους σας παράβασης των Όρων Χρήσης, αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) διαφυγόντων κερδών, που δυνατόν να υποστεί η Εταιρεία συνεπεία της παράβασης, χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

14.2
Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) αποζημιώσεων, δικηγορικής αμοιβής ή άλλων εξόδων, και η υποχρέωση αυτή εγείρεται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή σας που σχετίζεται με ή αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας, την ανάρτηση ή καταχώρηση πληροφοριών σε αυτήν ή την οποιαδήποτε παράβαση των Όρων Χρήσης από μέρους σας, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε και καλύψετε την Εταιρεία καταβάλλοντάς της το εν λόγω ποσό μαζί με νόμιμο τόκο και οποιαδήποτε άλλα έξοδα.

15. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

15.1
Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί, από καιρό σε καιρό, τους Όρους Χρήσης. Ο όρος «Όροι Χρήσης» θα αναφέρεται στους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Οι νέοι Όροι Χρήσης θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα και θα τίθενται σε ισχύ από της ανάρτησής τους.

15.2
Τηρουμένης της παραγράφου 15.3, οποιαδήποτε από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων Χρήσης θα συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας των νέων Όρων Χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε τους νέους Όρους Χρήσης πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας και να διαγραφείτε από χρήστης.

15.3
Σε περίπτωση που έχετε προβεί σε ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τη ρητή αποδοχή σας για τους νέους Όρους Χρήσης. Εάν δεν την παράσχετε εντός της περιόδου που θα καθορισθεί, η Εταιρεία, θα σας διαγράψει από την Ιστοσελίδα και θα πρέπει να παύσετε αμέσως να την χρησιμοποιείτε.

16. Διαχωρισμός Όρων

16.1
Εάν οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, αυτός θα διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν.

17. Πλήρης Συμφωνία

17.1
Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, οι Όροι Χρήσης, περιλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας συνιστούν την πλήρη συμφωνία τους με την Εταιρεία σε σχέση με την από μέρους τους χρήση της Ιστοσελίδας.

18. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

18.1
Οι Όροι Χρήσης θα διέπονται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτό.

18.2
Οποιαδήποτε διαφορά η οποία αναφύεται από ή σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης και/ή με τη Δήλωση Πολιτικής, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.